കൊച്ചിയിലെ ഡച്ച് ഗവര്‍ണര്‍മാരും കമാണ്ടര്‍മാരും

വാന്‍റീഡ് (Van Rheede) 1673-77. മരണം സൂററ്റില്‍ 1691 ഡിസംബര്‍ 15.
ജേക്കബ് ലോബോ (Jacob Lobo) 1677-78
മാര്‍ട്ടിന്‍ ഹുയ്സ്മാന്‍ (Martin Huysmen) 1680-81
ഗുള്‍മര്‍വോര്‍സ് ബര്‍ഗ്ഗ് (Gulmer Vorsburg) 1684-1686
ഐസാക്ക് വാന്‍ഡീലന്‍ (Isak Van Dielen) 1687-1693. 1693 ഡിസംബര്‍ 25ന് കൊച്ചിയില്‍വച്ച് മരിച്ചു.
ഹെന്‍ഡ്രിക് സ്വാഡര്‍ക്രൂണ്‍ (Hendrick Zwaadercroom)1693-1698
പീറ്റര്‍ കൊസാര്‍ട്ട് (ആക്ടിങ്) (Peter Cocsaart) 1698
മാഗ്നസ് വിക്കള്‍മാന്‍ (Magnes Weckelman) 1698-1701
ഡബ്ല്യു. മൂര്‍മാന്‍ (W.Moerman) 1705-1709
ബാരന്റ് കെന്റല്‍ (Barent Kentel) 1709-1716
മേജര്‍ ഹാന്‍സ് ബര്‍ക്ക്മാന്‍ (Major Hans Berkman) 1717-1724
ജേക്കബ് ഡി ജോങ് (Jacob De Jong) 1724-1731
അഡ്രിയാന്‍ മേറ്റന്‍ (Adrian Van Maten) 1731-1735
വാന്‍ ഗൂളനോസി (J. Stein Van Gollenese) 1735-1743
സിര്‍സ്മാ (Siersma) 1748-1758
എബ്രഹാം കര്‍ണലീസ് ഡിലാ ഹൈ (Abraham Cornelis de Pa Haye) 1750-1751
സി. കുനീസ് (C.Cunes) 1751-1757
സി.ഡി. ജോങ് (C .De.Jong) 1757-1761
വെയര്‍മാന്‍ (Wayerman) 1761-1764
സി ബ്രീക്ക്പോട്ട് (C.Breekpot) 1764-1769
സി.എല്‍ സെനീറ്റ് (C.L.Snett) 1769-1771
മൂണ്‍സ് (Moons) 1771-1781
ആംഗിള്‍ബീക്ക് (Anglebeck) 1781-1793
വാന്‍സ്പാള്‍ (Jan Lambertus Van Spall) 1793-1795