അസംബ്ലി ഇലക്ഷന്‍ : പാര്‍ട്ടികള്‍ നേടിയ സീറ്റുകള്‍ (1957-2011)

  വര്‍ഷം
പാര്‍ട്ടികള്‍ 1957 1960 1965 1967 1970 1977 1980 1982 1987 1991 1996 2001 2006 2011
സി.പി.ഐ 60 26 3 19 16 23 17 13 16 12 18 7 17 13
സി.പി.ഐ (എം) - - 40 52 32 17 35 26 38 28 40 24 61 47
ഐ.എന്‍.സി. 43 63 36 9 32 38 17 20 33 57 37 62 24 38
മുസ്ലിംലീഗ് 8 11 6 14 12 3 14 14 15 19 13 17 8 20
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സുകള്‍ - - 23 5 14 22 15 15 9 13 14 15 13 11*
ബി.ജെ.പി.  - - - - - - - - - - - - - -

* കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം)9, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ജേക്കബ്) 1, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ബി) 1.

കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനവകുപ്പുകളുടെ വിവരണം (1957-2011)