ആസ്ട്രിയന്‍ പിന്തുടര്‍ച്ചവകാശയുദ്ധം

ആസ്ട്രിയന്‍ ചക്രവര്‍ത്തി ചാള്‍സ് ആറാമന്‍ തന്റെ കാലത്തിനുശേഷം മകള്‍ മേരിയാ തെറീസയെ ആ പദവിയിലേക്ക് അവരോധിക്കണമെന്ന ഒരു പ്രമാണം
( പ്രാഗ്മാറ്റിക് സാങ്ഷന്‍ ) തയ്യാറാക്കി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മേരിയാ തെറീസയെ
ചക്രവര്‍ത്തിനിയായപ്പോള്‍ പ്രഷ്യ (പില്‍ക്കാലത്ത് ജര്‍മ്മനി)യിലെ രാജാവ് ഫ്രഡറിക് രണ്ടാമന്‍ അത് ലംഘിച്ചതാണ് യുദ്ധത്തിന് കാരണമായത്. ഫ്രാന്‍സിലെ ലൂയി പതിനഞ്ചാമന്‍ പ്രഷ്യയെ സഹായിക്കാന്‍ എത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജോര്‍ജ് രണ്ടാമന്‍ അസ്ട്രിയെ സഹായിക്കാന്‍ നേരിട്ട് സൈന്യത്തെ നയിച്ചു. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടേയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും ഇടയിലുണ്ടായി. ആസ്ട്രിയന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ വിജയം ഫ്രാന്‍സിനായിരുന്നു. 1748 ലെ ഐലാഷപ്പോള്‍ (Aixe-la-Chappelle) കരാര്‍ പ്രകാരമാണ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചത്.